top of page

 

Artist Collaboration

 

0021.jpg

Piano

              Hsin-Lien HO

              Bernard HUI
              Warren LEE

              Tea LOMDARIDZE

              Jean SCHNEIDER

              Cherry TSANG

              Wen-Chuan WANG

              Jiao ZHANG

Violin

              Pei-I CHEN

              Yoko MANO

Cello

               Ying-Yuan HUANG

               Hong-Yip NGAI

Dance

               Billy CHAN                       

               Kwan-Lok WONG

Wing Chun

               Ming-Fai LUI

bottom of page